องค์การการค้าโลก

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2538 โดยยกฐานะมาจาก GATT (General Agreement on Tariff and Trade) ซึ่งเป็นเพียงสัญญาทางการค้า ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2490 ปัจจุบัน WTO มีสมาชิก 136 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศไทยเป็นสมาชิกอันดับที่ 59 เมื่อปี 2525

WTO มีหลักการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้

  1. กำหนดให้ใช้มาตรการการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  2. การกำหนดและบังคับให้มาตรการการค้าจะต้องมีความโปร่งใส
  3. คุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศด้วยภาษีศุลกากรเท่านั้น
  4. ร่วมกันทำให้การค้าระหว่างประเทศมีเสถียรภาพและความมั่นคง โดยสมาชิกต้องไม่เพิ่ม

ภาษีศุลกากรเกินกว่าอัตราที่ผูกพักไว้

  1. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เช่น ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษีตอบโต้

การทุ่มเทตลาดและการอุดหนุนสินค้าเข้าได้

  1. มีสิทธิ์ใช้ข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เช่น ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการ

คุ้มกันชั่วคราวในกรณีที่มีการนำเข้ามากผิดปกติ

  1. ให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษีระหว่างกันได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการค้า

แต่การรวมกลุ่มต้องไม่กีดกันการนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม

  1. มีกระบวนการยุติข้อพิพาทการค้าคู่กรณี
  2. ให้มีสิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยผ่อนผันให้ประเทศ

กำลังจะพัฒนาจำกัดการนำเข้า หากมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาเสถียรภาพ

ดุลการชำระเงิน

© 2020 A MarketPress.com Theme