E-commerce

ปัจจุบันคงจะไม่มีใครบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยว E-commerceมาเลยบางท่านที่เคยได้ยินแต่ไม่สนใจถือว่าเป็นเรื่องไกลตัว อันที่จริง ท่านผู้รู้ได้กล่าวว่าในอนาคต E-commerceจะเข้ามาพลิกโฉมทางการค้าและเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเรา และ ห้างสรรพสินค้าอาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการการเดินทางแต่จะหันมาใช้ห้างสรรพสินค้า อีคอมเมิส ซึ่งกำลังเป็นที่ตื่นตัวกันอย่างมากในอเมริกา ดังนั้น เมื่อ E-commerceมีบทบาทมากขนาดนี้เราจะมองข้ามเสียไม่ได้

หุ้นส่วนชนิดจำกัดความรับผิดชอบ

คือหุ้นส่วนจะเป็นคนเดียว หรือหลายคนก็ได้ที่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินนของธุรกิจ ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนตกลงนำมาลงทุน นอกเหนือจากนี้จะไม่รับผิดชอบ การลงทุนต้องลงด้วยเงินสดหรือทรัพย์สิน จะลงด้วยเเรงงานในการประกอบกิจการไม่ได้หุ้นส่วนประเภทนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าจัดการห้างหุ้นส่วน เเต่มีสิทธิ์เพียงออกความคิดเห็น การตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน กฏหมายห้ามไม่ให้ใช้ชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนชนิดจำกัดความรับผิดชอบมาตั้งเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบตาย

องค์การการค้าโลก

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 2538 โดยยกฐานะมาจาก GATT (General Agreement on Tariff and Trade) ซึ่งเป็นเพียงสัญญาทางการค้า ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2490 ปัจจุบัน WTO มีสมาชิก 136 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศไทยเป็นสมาชิกอันดับที่ 59 เมื่อปี 2525

WTO มีหลักการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้

  1. กำหนดให้ใช้มาตรการการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  2. การกำหนดและบังคับให้มาตรการการค้าจะต้องมีความโปร่งใส
  3. คุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศด้วยภาษีศุลกากรเท่านั้น
  4. ร่วมกันทำให้การค้าระหว่างประเทศมีเสถียรภาพและความมั่นคง โดยสมาชิกต้องไม่เพิ่ม

ภาษีศุลกากรเกินกว่าอัตราที่ผูกพักไว้

  1. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เช่น ประเทศสมาชิกสามารถเก็บภาษีตอบโต้

การทุ่มเทตลาดและการอุดหนุนสินค้าเข้าได้

  1. มีสิทธิ์ใช้ข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น เช่น ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการ

คุ้มกันชั่วคราวในกรณีที่มีการนำเข้ามากผิดปกติ

  1. ให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษีระหว่างกันได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการค้า

แต่การรวมกลุ่มต้องไม่กีดกันการนำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม

  1. มีกระบวนการยุติข้อพิพาทการค้าคู่กรณี
  2. ให้มีสิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยผ่อนผันให้ประเทศ

กำลังจะพัฒนาจำกัดการนำเข้า หากมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาเสถียรภาพ

ดุลการชำระเงิน

การส่งเสริมการขายสินค้า

โดยทั่วไปการส่งเสริมการขายสินค้าจะทำใน 2 ลักษณะ คือ การส่งเสริมผู้บริโภคสินค้าโดยตรง และการส่งเสริมในระดับพนักงานขาย

การส่งเสริมผู้บริโภคโดยตรง ทำขึ้นเพื่อให้เพิ่มปริมาณการซื้อต่อครั้งต่อการบริโภคให้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การให้ของแถมบนกล่อง

            ส่วนการส่งเสริมการขายของระดับพนักงาน จะทำโดยให้ส่วนลด – เพิ่มตามจำนวนสินค้าแจกแถมไปทดลองกับลูกค้า การแสดงงานนิทรรศการออกร้าน การเลื่อนตำแหน่ง การดูงาน และการจูงใจ ในรูปแบบการแข่งขัน กำหนดยอดขาย มีของขวัญพิเศษ เป็นต้น

ส่วนร้านค้าปลีกแบบซุปเปอร์มาร์เก็ต

ที่เป็นของชาวต่างประเทศมาลงทุน  มีหวังเจริญเติบโตมากขึ้น  ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง  ร้านค้าปลีกของชำมีความเดือดร้อนหนักเพราะคนจะนิยมเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า  เพราะสะดวกสบายมีสินค้าให้เลือกมากชนิด  ราคาถูก  เนื่องจากลดต้นทุนด้วยการให้ลูกค้าช่วยตนเองมากที่สุด  สามารถเลือกหยิบของที่ต้องการเพียงแค่ทางร้านบริการรถเข็น  เมื่อได้ของคนก็เข็นไปจ่ายเงินที่เคาร์เตอร์  พนักงานก็ใส่ถุงให้  ลูกค้าก็เข็นรถออก  เมื่อสามารถลดบริการได้ก็ย่อมตั้งราคาได้ต่ำ  ลูกค้าก็พอใจ โรงพิมพ์

© 2020 A MarketPress.com Theme